خدمات مرکز

این مرکز از سال 1378 شروع به فعالیت نموده است و در فضایی بسیار مناسب با کارشناسان باتجربه و با استفاده از استانداردهای علمی روز کلیه خدمات تشخیصی پزشکی هسته ای را ارائه می نماید.